نحوه کشت بذر کاکتوس ها

نحوه کشت بذر کاکتوس ها

نحوه کشت بذر کاکتوس ها: کشت بذر از محبوب و مطمئنترین روشهای ازدیاد کاکتوسهاست. هرگاه شیوه کاشت و نکات فنی آن رعایت گردد، گیاه بخوبی روییده و رشد خوبی خواهد داشت. همچنین از آنان گیاهان دانه زادی تولید م یشود که قوی و سالم بوده و از افزایش و سرعت رشد مناسبی برخوردار خواهند بود....