پیوند کاکتوس

آموزش پیوند کاکتوسها

پیوند کاکتوسها کاکتوسها همانند سایر گیاهان با شیوه پیوند زدن نیز تکثیر میگردند. باید دانست تنها شمار کوچکی از گونه های کاکتوس به سبب نداشتن طبقه زاینده اصلی و یا لایه رشد قابل پیوند زدن نیستند. مناسبترین زمان پیوند کاکتوسها از اواخر بهار تا پایان فصل تابستان یعنی هنگام فعالیت رشد گیاه میباشد. در این...